POLITIKA KVALITETA I BEZBEDNOSTI PROIZVODA

Preduzeće “ALTERNATIVA MEDICA” već dugi niz godina proizvodi dijetetske preparate na bazi lekovitog bilja sa područja Lozničkog kraja i uspešno utvrđuje svoj tržišni položaj unutar i van domaćeg tržišta. Proizvodi su postali prepoznatljiv znak organizacije. Da bi se ovaj trend i dalje nastavio, donosim sledeću Politiku kvaliteta i bezbednosti proizvoda.

Ova politika se odnosi na proizvodnju dijetetskih preparata u preduzeću “ALTERNATIVA MEDICA”.

Cilj preduzeća je da primenjujući GMP smernice, zahteve standarda sistema upravljanja bezbednošću hrane i sistema upravljanja kvalitetom, poštujući važeće zakonske propise, dokaže svojim kupcima, da se ceo tok proizvodnje od nabavke lekovitog bilja do prodaje, odvija pod strogo kontrolisanim uslovima. Na taj način želimo postići da kupci budu zadovoljni kvalitetom i zdravstvenom bezbednošću proizvoda i da i dalje imaju visok nivo poverenja u nas.

Lekovito bilje, ambalaža, svi polazni materijali i pomoćna sredstva koje organizacija “ALTERNATIVA MEDICA” koristi, odgovaraju definisanim specifikacijama, zakonskim propisima i konstantno su proizvedeni tako, da odgovaraju standardima kvaliteta shodno njihovoj nameravanoj upotrebi.

Preduzeće “ALTERNATIVA MEDICA” veliku pažnju posvećuje stalnom obučavanju svih zaposlenih koji učestvuju u proizvodnji dijetetskih proizvoda, na temu stručnog znanja, higijenskih pravila i pravila ponašanja na radu.

U preduzeću “ALTERNATIVA MEDICA” odvija se otvorena i iskrena komunikacija sa kupcima, isporučiocima, zaposlenima i inspekcijskim organima, da bi se zahtevi korisnika i propisa u potpunosti ispoštovali i da bi se održala dobra međusobna saradnja sa isporučiocima sirovina, ambalaže i repromaterijala.

Ova Politika kvaliteta i zdravstvene bezbednosti proizvoda mora da bude poštovana od strane svakog zaposlenog sa ciljem da se sistem proizvodnje neprekidno poboljšava, i ona se svake godine preispituje i tema je na obukama. Politika važi od dana njenog potpisivanja od strane Osnivača i direktora i važi sve do pojave nove verzije.

GENIJALNOST UMA U SVRHU ZDRAVLJA!

Osnivač i direktor

u Loznici, 28.07.2020.